Psychologen Praktijk M.M. Graafmans

Tarief/Vergoeding

Veranderingen per 2014

Vanaf 2014 heeft de overheid ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de vergoedingen van de GGZ. In het nieuwe stelsel is het onderscheid tussen de eerste en tweede lijn verdwijnen en vervangen door drie echelons:

 • de Praktijk Ondersteuner van de Huisarts (POH-GGZ)
 • de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
 • de Specialistische GGZ (SGGZ)

Uw huisarts schat de zwaarte van uw problematiek in en verwijst u naar één van deze drie echelons. Mijn praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ en ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

Zorgtrajecten

U heeft geen recht meer op een vast aantal consulten, maar wordt geindiceerd voor één van de vier zorgtrajecten:

 • kort
 • middel
 • intensief
 • chronisch

De ernst, het risico, het beloop en de complexiteit van uw klachten bepalen in welk traject u wordt ingedeeld.

Voor elk behandeltraject is door de overheid een gemiddeld aantal behandelminuten vastgesteld. De psycholoog dient in dit tijdsbestek een aantal taken te verrichten, zoals gesprekken, emailcontacten, telefonisch overleg, administratie en verslaglegging.

Klachten vs. Stoornis

Dit is een zeer omstreden kwestie. De DSM-IV is het handboek waarin alle psychische klachten die in een bepaalde mate van ernst voorkomen, worden geclassificeerd en beschreven. Wanneer uw klachten in zo'n classificatie passen, wordt dit een stoornis genoemd. Er zijn ook psychische klachten die heel belastend kunnen zijn, maar niet het etiket van een stoornis krijgen. Als men daar hulp voor zoekt, dient men deze zelf te betalen. Zo hoopt de overheid de kosten van de gezondheidszorg terug te brengen.

Daarnaast worden niet alle DSM-IV-stoornissen vergoed. Stoornissen die zijn uitgesloten van behandeling binnen de GBGGZ, zijn

 • aanpassingsstoornissen
 • slaapstoornissen
 • stoornissen als gevolg van een lichamelijke aandoening
 • specifieke fobieën.

Wat betekent dit voor u?

Uw huisarts maakt een inschatting of behandeling dient plaats te vinden bij de POH-GGZ, binnen de BGGZ of SGGZ.

Op de verwijsbrief die hij of zij u voor mij meegeeft, moet staan dat het gaat om een verwijzing naar de BGGZ én dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV-stoornis.

In ons eerste gesprek wordt bekeken of er sprake is van verzekerde zorg en wat de behandelmogelijkheden zijn. Dan wordt ook de productgroep vastgesteld waarbinnen behandeling plaats moet vinden. Afhankelijk hiervan bepalen we samen de behandeldoelen, het behandelplan en het aantal gesprekken.

Indien er geen sprake is van verzekerde zorg heeft u twee mogelijkheden, namelijk behandeling door de huisarts/POH-GGZ, of de gesprekken bij mij zelf bekostigen. Aan mensen die wel klachten hebben maar geen stoornis volgens de criteria van de DSM-IV bied ik uiteraard ook psychologische hulp. Vaak gaat het hierbij om persoonlijke issues zoals sociale onzekerheid, perfectionisme, rouw, je ongelukkig voelen of werkgerelateerde problematiek. Dergelijke overige psychologische therapieën (OVP) worden dus niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Verzekerde zorg

De prijzen per productgroep verschillen per zorgverzekeraar. Door de NZA zijn de volgende maximumtarieven vastgesteld:

TP Transitieprestatie € 185,22

BK Basis GGZ Kort (294 minuten) € 453,79

BM Basis GGZ Middel (495 minuten) € 773,19

BI Basis GGZ Intensief (750 minuten) € 1212,41

OVP Overig Product, niet vergoed € 94,44

Na bepaling van de productgroep kunt u bij mij navragen wat het gecontracteerde tarief voor uw zorgverzekeraar is. Dit tarief telt mee voor uw eigen risico. Het eigen risico bedraagt in 2014 € 360,00 voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Niet-verzekerde zorg

Voor behandeling die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar (OVP) hanteer ik een tarief van € 85,00 per consult.

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken

Afspraken, geannuleerd tot 24 uur tevoren, worden niet in rekening gebracht. Afspraken die later worden afgezegd of niet worden nagekomen, worden in rekening gebracht. Voor zowel de verzekerde als de niet-verzekerde zorg gelden hiervoor de volgende tarieven, die separaat in rekening worden gebracht (en dus niet vergoed door uw zorgverzekeraar):

Afspraak minder dan 24 uur tevoren geannuleerd € 25,00

Niet nagekomen afspraak € 50,00